Tel. kontakt

+421 911 160 070

Objednávky

info@pepebeauty.sk

Otváracie hodiny

Pon-Pia: 9:00-19:00, So: 9:00-14:00, Ne-Zatvorené

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Paula Beauty House s. r. o.

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho – spoločnosti Paula Beauty House s. r. o., so sídlom Široká 10488/27, 831 07 Bratislava -mestská časť Vajnory, IČO: 53 110 749, registrovaná Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č.: 145926/B (ďalej ako „Predávajúci“) a kupujúceho pri dodávkach tovaru a služieb Predávajúceho. 

1.2. Všetky vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3 Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

II.Vymedzenie pojmov

2.1. Produktom sa rozumie tovar, ktorý je určený pre konkrétnu cieľovú skupinu a je ponúkaný prostredníctvom zamestnancov alebo obchodných zástupcov Predávajúceho , elektronických a printových médií, prípadne internetu a sociálnych sietí, prevádzkovaných Predávajúcim.

2.2. Službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané na webovej stránke www.pepebeauty.sk alebo ponúkané na prevádzke Predávajúceho Pe&Pe Beauty House, Kalnická cesta 3506/8A, 934 01 Levice. 

2.3. Dodávateľom je spoločnosť Paula Beauty House s. r. o., so sídlom Široká 10488/27, 831 07 Bratislava -mestská časť Vajnory, IČO: 53 110 749, registrovaná Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 145926/B; DIČ: 2121272307,
IČ DPH: SK2121272307.

2.4. Zákazníkom je fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa Produkty/Služby.

2.5. Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa Produkty/Služby a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.

2.6. Dodacie miesto Produktov a Služieb je prevádzka Pe&Pe Beauty House, Kalnická cesta 3506/8A, 934 01 Levice, prípadne adresa dohodnutá medzi Predávajúcim a Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktov, ktorá je na území Slovenskej republiky.

2.8. Cenník predajných cien je aktuálne platný prehľad cien Produktov/Služieb konečným spotrebiteľom, ktorý stanoví Predávajúci ako základ pre záväzne dojednané ceny medzi Predávajúcim a Zákazníkom za plnenia Predávajúceho.

2.9. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktov/Služieb.

III. Spôsob objednávania tovaru

3.1. Základným spôsobom objednávania tovaru alebo služieb poskytovaných Predávajúcim je objednávka kupujúceho zasielaná na kontaktné adresy Predávajúceho uvedené v reklamných materiáloch alebo na internetovej stránke www.pepebeauty.sk, e-mailom, alebo telefonicky, alebo vyplnením online objednávkového formulára na www.pepebeauty.sk. 

3.2. Náležitosti objednávky kupujúceho sú spravidla: identifikačné údaje o kupujúcom, objednávaný Produkt alebo Služba,  čas a dátum dodania Produktu alebo Služby.

IV. Ceny za tovar, cenníky a ich platnosť

4.1. Cena za Produkty/Služby poskytnuté Predávajúcim na základe Objednávky Zákazníka je stanovená vo výške podľa Cenníka na webovej stránke www.pepebeauty.sk.

4.2. Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané Produkty/Služby.

4.5. Cena bude hradená za dodané Produkty/Služby na základe daňového dokladu vystaveného ku dňu dodania Produktov/Služieb Zákazníkovi a doručeného spolu s dodávkou Produktov/Služieb, pokiaľ nebude výslovne v Zmluve uvedená fakturačná adresa iná. 

V. Dodacie podmienky

5.1. Dodacie sú so zákazníkom dohodnuté podľa požiadaviek kupujúceho a prevádzkových možností Predávajúceho.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a Služby podľa dohody s kupujúcim.

VI. Platobné podmienky

6.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo služby spôsobom platby, aký si zvolil v objednávke, a to buď bezhotovostne
na účet Predávajúceho uvedený v daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo služby.

6.2. Kupujúci môže použiť aj Darčekový poukaz, ktorý je možné kúpiť na webovej stránke www.pepebeauty.sk

6.3. Darčekové poukazy možno použiť iba na prevádzke Pe&Pe Beauty House.

6.4. Platnosť Darčekového poukazu je vždy vyznačená na prednej strane Darčekového poukazu.

6.5. Darčekové poukazy nie je možné použiť po dátume splatnosti.

6.6. Darčekové poukazy nie je možné po ich kúpe vymeniť za peniaze. 

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom objednávkovom formulári.

7.2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať v žiadnom prípade neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť dodávateľovi.

7.3. Zákazník odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č. 102/2014 Z. z.

7.4. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov.

7.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky a dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má dodávateľ vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť dodávateľovi tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu Predávajúceho.

7.6. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu nepoškodený tovar v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti dodávateľ zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený kupujúcim.

7.7. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má dodávateľ nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

7.8. V prípade, že zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.4. a 7.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.

VIII. Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť

8.1. Nároky Zákazníka a záväzky Predávajúceho v súvislosti s vadami Produktov a Služieb a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku

8.2. Predávajúci zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov/Služieb, teda za to, že Produkty/Služby sú čo do množstva/rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.

8.3. Predávajúci poskytuje na všetky Produkty/Služby záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ všeobecnými zákonnými predpismi nie je stanovená iná, dlhšia záručná doba, alebo výrobcom príslušného Produktu kratšia. Záručná doba začína bežať dňom odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb Zákazníkom podľa Dodacieho dokladu.

8.4. Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Predávajúceho reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t. j. bez odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné.

8.5. Vadami zjavnými pri prevzatí sa rozumie:

vada v množstve Produktov/Služieb, ktorou je rozpor medzi množstvom kusov uvedeným na dodacom doklade a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámen položiek, alebo

vada kvality Produktov/Služieb, ktorú Zákazník zistil bezprostredne pri prevzatí Produktov/Služieb.

8.7 Vadami skrytými sú vady iné než vady zjavné, teda vady, ktoré v okamihu prevzatia Produktov/Služieb nesporne existovali, avšak Zákazník ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

8.8 Zákazník je povinný pri prevzatí Produktov/Služieb vykonať prehliadku Produktov/Služieb vedúcu k odhaleniu jeho zjavných vád. 

8.9 Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Zákazník povinný doručiť Predávajúcemu reklamáciu najneskôr do 7 (siedmich) dní od odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb, a to buď písomne (poštou, kuriérom, elektronicky) alebo telefonicky na príslušné kontaktné miesta Predávajúceho. Reklamácia musí spĺňať všetky náležitosti.

8.10 Reklamáciu, ktorú Predávajúci uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Predávajúceho je tiež poskytnutie nového plnenia. Predávajúci neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.

8.11 Vzhľadom na charakter poskytovaných Služieb, Kupujúci pri zadávaní objednávky berie na vedomie želaný výsledok daného estetického zákroku, a je uzrozumený s potenciálnymi individuálnymi rozdielmi spôsobenými charakterom Služby. 

8.12 Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že bude Služba dodaná riadne, avšak Kupujúci nebude s jej výsledkom spokojný, čo je odôvodnené charakterom poskytovaných Služieb.

8.13 Kupujúci je povinný upozorniť Predávajúceho na všetky a akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok dodanej Služby, ktoré sa viažu na jeho osobu, a to najneskôr pred začatím poskytovania Služby. 

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru Predávajúceho. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nikdy nepoužijú v prípade existencie písomnej zmluvy medzi Predávajúcim a Zákazníkom.

9.2. Písomnou dohodou medzi Predávajúcim a kupujúcim môže byť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.

9.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.2.2022. Predávajúci má právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

9.4 Kupujúci zaslaním objednávky, kúpou tovaru / služby potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

X. Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie si sídlom v Nitre, Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1 odbor výkonu dozoru